بحث ما اين نيست كه آيا مي توان زيباي طبيعي و زيباي هنري را به طور كلي با يكديگر مقايسه كرد يا خير. اما از همين ابتدا بايد بدانيم زيباي هنري برتر از زيباي طبيعي است. از نظر محتوا [مي توان گفت كه] يك ايده بد بدان جهت كه از ذهن مي گذرد از هر محصول طبيعي اي برتر است زيرا روح و آزادي هميشه در چنين ايده اي حضور دارند.

پاره اي از درس هاي زيباشناسي هِگِل

جدیدترین آثار

هنرمندان