شرایط و قوانین سامانه


کاربر محترم در راستای بهره مندی از خدمات ارائه شده در سامانه کار و ساز توجه شما را به نکات زیر جلب می نماییم:

شرايط ثبت نام :

1- رعايت موازين اخلاقي و پوشش اسلامي الزامي است .

2- آموزشگاه در قبال دريافت شهريه تنها مسئول ارائه كلاس و آموزش طبق مقررات آموزشگاه مي باشد.

3- شهريه ها هم به صورت فصلی دريافت مي گردد.

4- لازم است هنرجويان در جلسه 11 هر ترم ( = هر 12 هفته ) نسبت به پرداخت شهريه ترم خود اقدام نمايند. عدم پرداخت شهريه به موقع به منزله انصراف از ادامه آموزش قلمداد خواهد گرديد و آموزشگاه مجاز خواهد بود نسبت به جايگزيني متقاضي ديگري اقدام نمايد.

5- غيبت از كلاس ها به هيچ عنوان مجاز نخواهد بود و در شهریه هنرجو منظور میگردد.

6- حضور به موقع در كلاس ها ضروري بوده و آموزشگاه هيچ تعهدي در قبال جبران زمان تاخير هنرجويان ندارد.

7- آموزشگاه در روزهايی که مناسبت شهادت و وفات دارد تعطیل است و درروزهای اعیاد مذهبی جهت تعطیلی از قبل اطلاع رسانی خواهد شد.

8- در صورت تعطيلي كلاس از طرف آموزشگاه كلاس جبراني برگزار خواهد شد.

ضوابط استرداد شهريه به استناد مصوبه جلسه شوراي مركزي نظارت بر آموزشگاه هاي آزاد هنري :
آموزشگاه موظف است تحت شرايط مندرج در زيرودر صورت درخواست متقاضي وجه ثبت نام را تماما به ايشان باز پس دهد.

الف. تغيير يا تعويض زمان شروع كلاسها

ب. برگزار نشدن كلاس مورد نظر

ج . تغيير مربي توافق شده در هنگام ثبت نام

د. انصراف متقاضي تا يك هفته پيش از شروع كلاس ها در صورتيكه فرد ثبت نام شده بعد از شروع دوره اعلام انصراف كند تنها 30% از شهريه جلسات باقي مانده به وي مسترد خواهد شد. در هر شرايط اگر هنگام اعلام انصراف بيش از 3/1 دوره آموزشي سپري شده باشد هيچ وجهي مسترد نخواهد شد.